???? ?�?�?�???�

?�?�?�?�??A�David-Real Estate ?�?�?�?� ?�?�???? ?�?�?z?�?? ?�?�??"?Y ?�?????�?�?? ?�?�???�??, ???�?? ?�?�?�?z?� ???�?�?� ?�???�?� ?�?�?�?? ???? ?�?�?� ???�???�?? ?�?�?�, ?�????A� ?�?�???�?�?Y ?�?? ?z???? 13 ?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�??"?Y ?�?�?�?�?z?�?? ?�?�?�??????.

A�?�?�?�?Y ?�?�?�???� ?�?�?�?? ?z???�?sA�???z?�?�?� ?�?�?�?�?� ???�?�?� ?z???�?? ?�?�?�?? ?�?� ???�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???� ?�?�???�???�?? ?�?�?�??"?Y ?�?????�"?� ?�?�?? ?z?�?�?�?�?�?�?? ?�???�????, ???z?�?� ?�?z?�???? ?�?�?z?�?�?� ?z?�?z???�???�?? ?�?z???�?�?? ?z?�?�?�?Y ???�?� ?�?? ?�?�?�?z?�?�?�?�?? ?�???�?�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?????? ?�???�??.???�?�?? ?�?�???�???�?? ?�???�?� ?�?�?�???� ?�?�?z?�?? ?z???�?�?�?z?? ?�???�???�?�?�?� ?�?�?�?????�?Y ?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?� ?�?�?�?z?�?? ?z???�?? ?�???�?�?�???�?? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?? ?�?�???�?? ?�?�?�?z?�??.

?�?z?�?�?? ?�?????�?� ?�???�?� ?�?�?? ?�?z?�?�?? ???�???�?� ?z?�?�???�?? ???�???�?? – ???�?� ?z?�?�?�???�?? ?z?�?�?�???�?? ?�?�?�???�?�?? ?�?�???�?�?�?�???�?? ???� ?�?�?�?z?�?? ?�???�?� ,???�?? ?�???�?�?? ???? ?�?�?�?? ?z?�?�?�???� ?�???? ?�?�???�?�?Y ?�?? ???�???�?? ?�?�?�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�??,?�?�?�?�???�?? ?�?Y ?z?�?�???�?�?? ?z???�?? ?�???�?� ?z???z?�?�?�?? ?�?????�???�?? ?�?�?�?�?�???�?? ?�???�?� ???�?? ?z?�?�?�?�?�?? ???? ???�?z?Y ?�?z?�?�?Y ?�???�?�???�.

???�?� ?�?�?????�?? ???? ?�?�???�?� ?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?? ?�?�?�???�?�?? ?�???�?�,

???�?� ?z???�?�?�?�?�?? ?�?????�???? ???? ?�?�?�?? ???�?? ?�???�?�?�?? ?�???�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?� ???? ?z?�???� ?�?z?�?�?� ?�?�???�?�?�,

"?�?�?�???�?� ?�???�?? ?�?�?? ?�?�?�???�?� ?�???�?�"

"?�?�???�?� ???? ?�???� ?????�?�?s, ?????� ?�?�???s ?????�?�"

???�???�?? ?�?�?�,?�?Y 37,?�???? ???�???? ?�?�?� ?�?z?�?�?? ?????�?�??- M.B.A.
?????�?? 12 ?�?�?�?? ?�?�???�?�?Y ?�???�?�?? ?�?�?�??"?Y ?�?�?�?�?z?�?? ?�?????? ?�???? ?�?? ???�?�??"?Y ?�?????�"?� ?�?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�???�?? ?�??????.

?�?�???� ???? DAVID-Real Estate Group ???? ?z?�?? ?????? ???? ?�?�???�?? ???z?�?�?�???�?? ???? ?�???�?�?Y ?�?�?�?�?�???? ???s ?�?????� ?�?�?�???�?�?Y ?�?�?�?�?? ?�???�?�?? ???�?�?�???� ?z?�?�???�,?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�.

"???�?� ?z???z?�?Y ?�?�?�?�?�?�?? ?????�???s ?�?? ?�?�???s,?�?�???�???? ?�?? ?�?z?�?�?? ?�?s ?�?????�?� ?�?�?????� ?�?�?�?�?�?� ?�???�?� ?z?�?�?? ?�?�?? ???�?s ???? ?�?�?�?????� ?�?�?�???"


איך זה עובד

תהליך
Asset 4

מכירה

מכירת הנכסים וחלוקת הרווחים באופן יחסי לשותפים להשקעה
Asset 3

השבחה

שיפוץ והשבחת הנכסים עם קבלנים מקומיים בכדי להעלות את ערכם.
Sold House

רכישה

איתור ורכישת נכסים אטרקטיביים על שם החברה לאחר בחינה הנדסית,משפטית וכלכלית.
Asset 18

גיבוש הקבוצה

גיבוש קבוצת השותפים והקמת חברת השקעות משותפת עם היזם

?�?�???�?�?? ???�?�???�?�

לוגו נשיץ
???�?�?�?� ?z?�?�???�
?�?z?�???� ?z???�?�?� ?�?�???�???�?? ?z?�?�???�?�?? ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?? ???�?�?z?� ?�?z?�?�?? ?�???�???�?� ?�?�?z???�???� ?�?????? ?�?�?�?�"?? ?�?z?�?s ?�?�?�?? ???�?�??.
?�?z?�???� ???�?�?�?� ?�?z???�?�?� ?�???�?�?�???�?? ?z?�???�?�?�?? ?�???�?�?? ?�?z?�???�???�?Y, ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?????�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?z???�?? ?????�?� ?z?????�?? ???�?�???�?? ???z?�???�?�??,?z???�?? ?�?????�?�?�?� ?�?????? ?�?�?�?�"??.
Vered
?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?�?�???�
?�?�???z?? ???�???� ?�?�?�?�?Y "?�???� ?�?�?�?�????" ?�?????? ?�???� ?�?? 20 ?�?�?� ?�?z?�?z?�???�?�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?z?�?�?�???�?�?? ?�?�?�??????. ?�?z?�???� ?z?�?�?� ?�-30 ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?�?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�??????,?�???�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�???�???�?? ?�?�?�?????? ?�?�???�????. ???�?�?�?? ?�?z?�???� ?�?�???�?�?Y ???�?�?? ?�???�?�?�?� ?�???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?z?�???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�??.
Domainchicago
?z?�?�?? ?z?�?�?z?� ?�?????�"?�
?z?�???� ?�?z???z?�?� ?�?�?�??"?Y ?�?�?�?�?�?� ?�???�???�?? ?�?�?�?�?? ?�???�???�?�?�??.
?�?z?�???� ?z???�?? ???�?�?� ?z?�?�?�?? ?z?�?z?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�???�?? ?�?�?�???�?? ?z???z?�?�?� ???? ?�?�?�?� ?�?z?�?�?z?� ?�?�???�?�?�?�??.
?�?z?�???� ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�???�?? ???�???z?�?�?? ?z?�???� ?z?�?�???? ?�?�???�?? ?????�?�?�???�?�??,?�?�?�?�?� ?�?�???�?�?�????,?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?z?�???�?? ?z?�?�?? ?�?z?�?�???�.
Philip Stein & Associates Logo
???�?�?�?� ?�???�???� ?�?????�"?�
?z?�???� ???�"?� ?�?�?�???�?� ?z?? ?�?z?�?� ?�?�?Y ?�???�?�?? ?�?z?�???�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?�?????? ???�?? ?z???�?�?� ?�?�???�?? ?�?�?�?????�?z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?z?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?�???�??. ?�?z?�???� ???�"?� ???z???�?�???�?? ?�?�?�???????�?? ???�?? ?z???z?�?�?? ?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?� ?z?? ???z???�?�???�. ?�?z?�???� ?�???�?? ?z?�?�?? 1979 ?�?z?�?�?� ?�?�?�?? ???�???�?? ???�"?� ???z???�?�???�?? ?�?�?�???????�??.